Wat is het Vormsel?

Wat is het Heilig Vormsel?

Het Vormsel is een bijzondere ‚gelovige’ gebeurtenis voor jongeren die in de loop van het jaar twaalf jaar worden. Dit sacrament wordt jaarlijks in mei gevierd in onze kerk. Jongeren bereiden zich een jaar voor op dit katholiek feest. Dit gebeurt via catechese, maar ook met veel ontmoeting, spel en gezinsactiviteiten. De parochies Sint-Jozef en Sint-Rikier zijn immers bruisende wijken met tal van zinvolle en ontspannende activiteiten voor klein en groot. Tijdens de vormselvoorbereiding leren we samen onze eigen parochie beter kennen en staan we stil bij de (vandaag de dag niet altijd evidente) keuze om ‘gelovig’ te zijn. Dat is een hele opgave, weet je dat? Door hoop, geloof en liefde kan je sterk staan in het leven, voor jezelf en voor wie je graag ziet. Daar gaat het om in het Vormsel. Maar met het Vormsel ontdek je ook dat je er nooit alleen voor staat… je hebt tochtgenoten (familie, vrienden, begeleiders,…) die je met raad en daad bijstaan in jouw tocht naar volwassenheid en als je je even in de steek gelaten voelt is er altijd nog die ene Tochtgenoot waar je steeds terecht bij kan. Wil je hier meer over weten, ja, dan pas ben je klaar voor de vormselvoorbereiding. Door in te schrijven voor het ontvangen van het Heilig Vormsel op de Sint-Jozef / Sint-Rikier parochie ga je akkoord dat:

  • U, als ouder uw kind persoonlijk komt inschrijven op de parochie tijdens de inschrijfavond.
  • Het kind gedoopt is en godsdienst volgt op school in de volledige derde graad.
  • Het kind de door de parochie georganiseerde voorbereidingen zal volgen.
  • Het kind een vormselkleed draagt tijdens de vormselplechtigheid op Sint-Jozef.
  • U tijdens de inschrijfavond € 67 inschrijfgeld betaalt voor de volledige voorbereiding (onkosten van de bijeenkomsten, verzekering, weekendverblijf, busreis heen, kruisje,…).

Hoe gaan we te werk op onze parochie(s)?

Sinds enkele jaren werken de kandidaat-vormelingen van de parochies Sint-Jozef en Sint-Rikier hun voorbereiding samen af maar met respect voor de eigenheid van de eigen parochie. Misschien hebt u van uw voorgangers wel gehoord over het belang dat wij hechten aan participatie op onze parochie, zich belangeloos inzetten voor iemand anders. Dit blijft een belangrijke pijler binnen onze werking maar zit sinds enkele jaren vervat in onze groepsactiviteiten.

Elke kandidaat-vormeling volgt dit jaar een paar groepsmomenten (zie kalender die u op de infoavond meekrijgt). Deze momenten liggen nu al allemaal vast zodat u zeker tijdig op de hoogte bent van deze activiteiten. We verwachten dan ook van u de nodige inspanningen om steeds aanwezig te zijn.

Echt beginnen doen we traditioneel in november met onze startdag. Elke kandidaat-vormeling maakt er kennis met de tochtgenoten. Samen met deze groep gaan ze het ganse werkjaar op tocht.

Tijdens de groepsmomenten zullen we jullie ook uitdagen om te proeven van onze parochie en andere initiatieven. Elke vormeling zal enkele inspirerende, leuke, ontroerende, bezinnende, sfeervolle en groepsversterkende activiteiten ondernemen op de dagen die we hebben afgesproken. Deze activiteiten gaan dus voor alle vormelingen steeds op de dezelfde dagen door. Maar omdat we ook graag de eigenheid van parochies behouden, zijn er ook enkele momenten die enkel voor Sint-Jozef of Sint-Rikier plaatsvinden. Raadpleeg de kalender voor een duidelijk overzicht.

Op het einde van het werkjaar trekken wij dan samen naar het heem Monsalvaet in Heuvelland om de eindsprint naar het Vormsel in te zetten met een heus weekend in de westhoek. Tot slot hebben we dit jaar twee vormselrepetities in de dagen voor de viering zodat we er samen een topviering van kunnen maken.

Wij kijken er alvast naar uit!

De vormselploeg